Strona główna / Co to jest leasing

Co to jest leasing

Leasing jest drugą, obok kredytu, najpopularniejszą formą finansowania inwestycji, która umożliwia korzystanie z rzeczy, a w ostatecznym rozrachunku - także jej nabycie, bez konieczności jednorazowego angażowania dużych środków własnych.

Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy (finansującego), natomiast leasingobiorca (korzystający) – w zamian za zapłatę ustalonych rat leasingowych - wykorzystuje ten przedmiot do swoich celów gospodarczych. 

Intensywny rozwój leasingu w Polsce nastąpił od początku lat 90–tych XX wieku – początkowo funkcjonował on jednak jako tzw. „umowa nienazwana”, co oznacza, że nie był wprost zdefiniowany w Kodeksie cywilnym, a dopuszczalność jego stosowania wywodzono
z zasady swobody kontraktowania. Przez wiele lat brakowało również odpowiedniej regulacji w zakresie przepisów wyznaczających konsekwencje podatkowe leasingu, mających dla stron tej umowy zasadnicze znaczenie i w dużej mierze decydujących o jego atrakcyjności. Stan ten diametralnej zmianie w latach 2000 i 2001. Najpierw – 9 grudnia 2000 roku weszła w życie Ustawa z dnia 26 lipca 2000r. zmieniająca Kodeks cywilny, która wprowadziła do tego aktu przepisy dotyczące umowy leasingu, a następnie (Ustawą z dnia 9 września 2001r.) odpowiednio zmieniono w tym zakresie przepisy podatkowe.

Obecnie leasing uregulowany jest zarówno od strony cywilnoprawnej (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. z późn. zm.), jak i w ustawach podatkowych,(Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz. U. z dnia 31 marca 2010r. z późn. zm. oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity – Dz. U. z dnia 13 lipca 2000r. z późn. zm.) przepisy dotyczące tej umowy znajdziemy również w Ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z dnia 17 września 2009r. z późn. zm.).

Kodeks cywilny definiuje umowę leasingu – jako umowę, w ramach której jedna strona (finansujący) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz drugiej stronie (korzystającemu) do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Tradycyjnie rozróżnia się kilka podstawowych rodzajów leasingu (podział uzależniony jest od przyjętych kryteriów), przy czym w ofercie ORIX Polska S.A. znajdziecie Państwo między innymi: