Strona główna / ABC Leasingu / Przepisy prawne / Ustawa o podatku od towarów i usług

Ustawa o podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004r. z późn. zm.).

 

Odmiennie aniżeli w przypadku ustaw o podatkach dochodowych – w zakresie podatku VAT przepisy dotyczące leasingu znajdują się w różnych miejscach właściwej ustawy (ustawy o podatku od towarów i usług) i trudno byłoby przedstawić je w formie kompleksowej, która stanowiłaby spójną całość.

 

Państwa szczególnej uwadze polecamy jednak przepisy Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U.
z dnia 27 grudnia 2010r.). Zgodnie z tym aktem - w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2012r. leasingobiorcy samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, którym dotychczas (do 31 grudnia 2010r.) przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od rat leasingowych, co do zasady mogą odliczyć z tego tytułu jedynie 60% kwoty VAT, nie więcej jednak niż 6 tys. złotych.

Ograniczenie to dotyczy z pewnością wszystkich użytkowników tak zwanych „aut
z kratką” – najeży jednak mieć na uwadze, iż ustawodawca nie posługuje się takim określeniem.

Jednocześnie w ustawie wskazano warunki zachowania dotychczasowego prawa do odliczenia całości podatku VAT wynikającego z odpowiednich faktur wystawianych
z tytułu leasingu takich samochodów (umożliwiając w ten sposób dalsze odliczanie całości podatku VAT tym użytkownikom przedmiotowych pojazdów, którym przysługiwało ono do dnia 31 grudnia 2010r.). Warunki te określono w sposób następujący:

1) leasingobiorca do dnia 31 stycznia 2011r. musi zarejestrować umowę leasingu w urzędzie skarbowym,

2) w umowie leasingu nie dokonane zostaną jakiekolwiek zmiany mające wpływ na wysokość podatku.

Należy podkreślić, że obowiązek rejestracji w takiej sytuacji dotyczył wszystkich umów leasingu zawartych do końca 2010r., których przedmiotami były takie pojazdy, a nie tylko tych, które zawarte zostały w ostatnich miesiącach 2010r.

 

W/w ograniczenia odliczania podatku VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011.r do 31 grudnia 2012r. nie dotyczą:

 

 1. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
 2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
 3.  pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
 4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 5.  pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej ustawy;
 6. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 7.  przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

  a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub

  b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Dla potwierdzenia wymienionych powyżej wymagań (w pkt 1 – 4) podatnik musi przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez stację, i mieć właściwą adnotację w dowodzie rejestracyjnym.

 

Poniżej załączamy pełny tekst ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.